Loading...

Performanța îndeplinirii recomandărilor

(ținta de 70% până în 2025)

Statutul îndeplinirii recomandărilor

Lista recomandărilor

Modificarea/completarea Legii cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA nr. 23-XVI din 16.02.2007 în vederea prevenirii cazurilor de discriminare și interpretare ambiguă.


Neîndeplinit

Revizuirea actelor normative care prevăd transmiterea nejustificată a datelor medicale despre statutul HIV pozitiv.


Neîndeplinit

Revizuirea acordului informat (consimțământului) privind transmiterea datelor medicale în vederea menționării exprese a consecințelor refuzului/acordului PTH de ași recunoaște statutul în caz de solicitare a asistenței medicale.


Neîndeplinit

Îmbunătățirea mecanismului de testare a femeilor gravide, stabilit prin Ordinul MS nr. 1018 din 19.12.2016 „Cu privire Ia organizarea măsurilor de profilaxie a transmiterii materno-fetală a infecției HIV”.


Neîndeplinit

Realizarea studiului operațional privind practicile legate de femeile gravide cu statut pozitiv și statut negativ în asigurată internării necondiționate și asistarea nașterilor în instituțiile medico-sanitare de toate nivelurile.


Neîndeplinit

Asigurarea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV la serviciile de reproducere umană asistată medical.


Îndeplinit Link

Ajustarea Ordinului MS nr. 396 din 06.09.1995 privind organizarea examinării medicale a tinerilor înainte de căsătorie cu prevederile legislației în vigoare.


Îndeplinit

Armonizarea cadrului legislativ-normativ în corespundere cu ajustările naționale și recomandările legislative internaționale, dar și definitivarea unor prevederi clare privind Lista contraindicațiilor medicale pentru persoanele care intenționează să adopte copii. Introducerea unei prevederi clare privind Lista contraindicațiilor medicale pentru persoanele care intenționează să adopte copii.


Îndeplinit

Litigarea strategică pentru dezvoltarea mecanismelor eficiente de protecție juridică a copiilor care trăiesc cu HIV sau sunt afectați de HIV întru asigurarea că aceștia beneficiază de un tratament egal și de protecția vieții private în toate instituțiile de învățământ.


Neîndeplinit

Modificarea/revizuirea Ordinului MS nr. 828 din 31.10.2011 cu privire la modificarea unor formulare de evidentă medicală primară în cadrul instituțiilor medicale.


Neîndeplinit

Ajustarea cadrului regulatoriu luând în considerație Recomandările R200 OIM: Infecția HIV și munca, care prevede inclusiv d) interzicerea discriminării și/sau stigmatizării a lucrătorilor, în special a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pe baza de statut HIV real sau perceput sau a faptului că aparțin segmentelor populației percepute de a avea un risc mai mare sau mai vulnerabil la infecția cu HIV.


Neîndeplinit

Completarea Codului administrativ în vederea responsabilizării angajatorilor în cazuri de refuzul de a angaja pe motive discriminatorii și/sau solicitarea suplimentară a documentelor de angajare care nu sunt prevăzute de legislație.


În proces

Armonizarea cadrului normativ în conformitate cu prevederile în vederea asigurării confidențialității și nediscriminării pe motiv de statut HIV în cadrul angajării în câmpul muncii.


Neîndeplinit

Elaborarea și diseminarea unui "Cod de Conduită" pentru angajator, care ar interzice discriminarea și stigmatizarea angajaților cu HIV și ar asigura confidențialitatea și viața privată. Promovarea măsurilor de prevenire HIV la locul de muncă ca parte a unei politicii naționale care ar trebui să includă prevederi referitoare la muncă, educație, securitate socială și îngrijire medicală.


Neîndeplinit

Prevederi legislative întru acordarea oportunităților egale și măsuri pozitive de angajare în câmpul muncii a PTH și altor grupuri vulnerabile pentru asigurarea unui nivel de trai care să nu le pună în pericol viața, ținând cont de nevoile speciale ale acestor persoane.


Neîndeplinit

Reglementarea asigurării nediscriminării cu PTH și a populațiilor-cheie în domeniul ocupării forței de muncă, asigurărilor, pensiilor și altor domenii ale vieții socio-economice.


Neîndeplinit

Elaborarea programelor pentru creșterea gradului de conștientizare a drepturilor fundamentale sociale, economice și culturale disponibile pentru persoanele care trăiesc cu HIV și pentru membrilor populaților-cheie.


Neîndeplinit

Realizarea unui studiu amplu privind politică națională a Republicii Moldova privind răspunderea penală pentru infectarea intenționată cu HIV.


Neîndeplinit

Excluderea prevederilor penale ce criminalizează PTH și aplicarea normelor generale de drept penal. Excluderea Articolul 212. Contaminarea cu maladia SIDA din Codul Penal al Republicii Moldova pentru destigmatizarea PTH.


În proces

La fel, este necesară armonizarea noțiunilor privind sănătatea, utilizate în legislația penală și legile specifice naționale.


Neîndeplinit

Asigurarea coordonării politicilor în materie de sănătate și de aplicare a legii, accentul fiind pus pe prevenirea efectelor nocive ale consumului de droguri. Strategia națională antidrog nu are budget distinct, iar comisia antidrog are doar rol consultativ și nu are un secretariat permanent.


Neîndeplinit

Ajustarea cadrului normativ-legal în conformitate cu recomandările organizațiilor internaționale (a se vedea Tab. 17) privind de-criminalizarea și/sau de-penalizarea consumul de droguri în scopuri non-medicale și posesia de droguri pentru uz personal, ținând cont de prevederile art.6, art.8 și art.14 din Convenția europeană a Drepturilor Omului. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 pentru ajustarea posesiei cantităților de substanțe narcotice deținute de CDI pentru uz personal. Aceleași prevederi sa fie făcute si pentru persoanele in detenție.


În proces

Evaluarea sistemului de înregistrare necrologică în vederea reformării sau abandonării, în caz când evaluarea relevă o lipsă de eficacitate sau chiar de impact negativ asupra sănătății publice și a drepturilor omului.


Neîndeplinit

Integrarea serviciilor psihosociale si cele medicale pentru consumatorii de droguri.


Neîndeplinit

Asigurarea finanțării adecvată din bugetul național și bugetele locale pentru implementarea programelor de prevenire HIV pentru CDI.


Neîndeplinit

Stabilirea unui mecanism de protecție pentru realizarea programelor de reducere a riscurilor pentru prestatori și beneficiari.


Neîndeplinit

Introducerea pedepselor alternative încarcerării prin crearea mecanismelor de referire la serviciile de reabilitare, tratament si resocializare pentru dependența de droguri.


În proces

Extinderea numărului intervențiilor recomandate de prevenire HIV în penitenciare, precum și acoperirea geografică.


Neîndeplinit

De-penalizarea și de-criminalizarea muncii sexuale. În ceea ce privește recomandările internaționale privind HIV/SIDA și drepturile omului, este necesară revizuirea legii privind munca adulților în oferirea serviciilor sexuale care nu dăunează, în vederea de-criminalizării acesteia și introducerii unor măsuri legale care să respecte normele de igienă și siguranță pentru a proteja persoanele care lucrează în domeniul serviciilor sexuale și al clienților săi, inclusiv sprijinul acordat sexului sigur în prestarea de servicii.


Neîndeplinit

Operarea unui mecanism administrativ de monitorizare a respectării legislației privind drepturile pacienților și raportarea (înregistrarea) obligatorie a cazurilor de discriminare împotriva LS atunci când acestea solicită servicii medicale sau de prevenire.


Neîndeplinit

Crearea Programe de reducere a discriminării cu implicarea părților interesate, întru protejarea drepturilor populațiilor-cheie (LS); abordare sistematică pentru planificarea activităților anti-discriminare considerate drept parte a furnizării serviciilor de sănătate.


Neîndeplinit

Efectuarea campaniilor de sensibilizare privind reducerea stigmatizării, discriminării și hărțuirii de către furnizorii de servicii (inclusiv furnizorii de servicii medicale) pentru a reduce discriminarea și stigmatizarea împotriva LS.


Neîndeplinit

Asigurarea sustenabilității programelor de prevenire HIV și ITS în rândurile LS.


Neîndeplinit

Elaborarea și introducerea unor programe integrate în activitatea centrelor sociale PTH/CDI pentru persoanelor ce prestează servicii sexuale, în cadrul cărora li se va acorda ajutor psihologic, material, medical, inclusiv tratament împotriva alcoolismului și narcomaniei, precum și sprijinul în căutarea unui loc de muncă și incluziune socială


Neîndeplinit

Includerea termenilor precum "orientare sexuală" și "identitate de gen" în lista criteriilor protejate de discriminare.


Neîndeplinit

Dezvoltarea procedurilor de reglementare privind schimbarea tuturor documentelor oficiale (de exemplu, certificatul de naștere, pașaport, diplome, coduri de identificare etc.), astfel încât persoanele transgender să-și poată schimba oficial identitatea sexuală, creând respectul pentru demnitatea și intimitatea lor.


Neîndeplinit

Ajustarea curriculelor de instruire medicală și de asistență medicală pentru a include module privind sănătatea grupurilor vulnerabile, inclusiv LGBT.


Neîndeplinit

Întreprinderea masurilor privind investigarea adecvată a cazurilor de violență față de LGBT, precum instruirea angajaților instituțiilor de drept, elaborarea metodologiei și recomandărilor respective.


Neîndeplinit

Consolidarea implicării comunităților persoanelor LGBT, inclusiv ajustarea mecanismelor de coordonare a răspunsului la HIV, pentru fi adaptate mai bine nevoilor specifice de sănătate și serviciilor pentru LGBT.


Neîndeplinit

Asigurarea sustenabilității programelor de prevenire HIV in rândul LGBT.


Neîndeplinit

Ajustarea legislației privind prevenirea violenței în familie, ținând cont de specificul PTH și consumatoarelor de droguri.


Neîndeplinit

Asigurarea faptului că implementarea politicilor de sănătate a reproducerii se concentrează în mod specific asupra măsurilor anti-discriminare pentru persoanele care trăiesc cu HIV și femeile însărcinate.


Neîndeplinit

Implementarea pe larg a programelor specifice de prevenire HIV și tratament pentru fete și femei, inclusiv revizuirea Legii nr. 23/2007 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA din prisma aspectelor gender specifice.


Neîndeplinit

Continuitatea îmbunătățirii, dezvoltării și implementării acțiunilor strategice de prevenire a HIV pentru copiii și adolescenții aflați în situații de risc.


Neîndeplinit

Adoptarea și implementarea unui pachet minim de servicii pentru copii care trăiesc cu HIV in vederea asigurării accesului adecvat și nediscriminatoriu la servicii de prevenire, tratament reabilitare și reintegrare socială, precum și asigurarea finanțării necesare.


Neîndeplinit

Modificarea cadrului legal în vederea schimbării cenzului de vârstă de către minori (până la 14-16 ani) pentru accesarea serviciilor de prevenire HIV fără acordul părinților sau tutorelui legal.


Neîndeplinit

Sunt necesare modificări a legislației pentru a limita motivele tratamentului obligatoriu de dependență de droguri cu indicarea situațiilor clar definite.


Neîndeplinit

Modificarea Codului Penal care criminalizează consumul de droguri în penitenciare (art. 217) în vederea eliminării barierelor în accesul la tratament.


În proces

Asigurarea respectării nediscriminării legate de HIV în rândul deținuților, inclusiv interzicerea testării obligatorii a HIV.


Neîndeplinit

Efectuarea modificărilor în codul penal, pentru a oferi tratamentul dependenței de droguri ca o alternativă la privațiune de libertate.


Neîndeplinit

Efectuarea evaluărilor cu referire diversele componente ale politicilor și programe de combatere a violurilor și a altor forme de violență sexuală în penitenciare și colectarea statisticilor. Sistemele penitenciare ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii multi-prong pentru a spori detectarea, prevenirea și reducerea tuturor formelor de violență sexuală în penitenciare și pentru urmărirea penală a infractorilor. Victimele atacului sexual în închisoare trebuie să aibă acces la profilaxia post-expunere.


Neîndeplinit

Politicile ar trebui să abordeze serviciile îndreptate spre populațiile încarcerate după eliberare, pentru a furniza legături cu testarea, prevenirea și continuarea tratamentului.


Neîndeplinit

Modificarea cadrului legal pentru asigurarea independenței și confidențialității actului medical și respectare a dreptului la sănătate a deținuților, inclusiv pentru atingerea țintelor 90/90/90, prin transferul serviciilor medicale din subordinea APN și IGP în subordinea MSMPS.


Neîndeplinit

Adaptarea politicilor și reglementărilor naționale privind finanțarea din bugetul de stat și bugetele locale a prevenirii HIV în toate grupurile cheie cu reducerea dependenței de finanțarea donatorilor.


Neîndeplinit

Dezvoltarea și implementarea strategiilor de comunicare în vederea creșterii nivelului de cunoștințe despre HIV în rândul populațiilor generale. Elaborarea programelor de prevenire specifice pentru adolescenții implicați în comportamente de risc HIV.


Neîndeplinit

Modificarea cadrului legal în vederea asigurării accesului la servicii de tratament și suport pentru toți migranții, inclusiv celor care au încălcat prevederile legale privind migrare sau sunt în proces de documentare.


Neîndeplinit

Modificarea ordinilor departamentale cu referire la sănătate in CPTS, inclusiv excluderea testării obligatorii.


Neîndeplinit

Includerea problematicii HIV în rândul migranților, în agenda relațiilor internaționale și regionale (în cadrul ONU, CE, CSI, UE, OSCE, etc.) dar și inter-statale bilaterale si multilaterale, în special cu țările cu numărul mare de migranți din Republica Moldova în vederea eliminării barierelor legale în aceste țări privind testarea la HIV, informare, prevenire, tratament ARV și servicii adiacente, nediscriminare, neexpulzare și asigurarea drepturilor omului, inclusiv dreptului la muncă în țara de destinație.


Neîndeplinit

Modificarea art. 398 al Codului Contravențional care prevede competența comisiei administrative pentru soluționarea Art.75 ”Divulgarea informației confidențiale privind examenul de depistare a contaminării cu HIV”.


În proces

Introducearea răspunderii administrative în cazul încălcării regulilor referitoare la consilierea pre- și post- testare, divulgarea statului HIV la orice nivel (medical, social, organe de drept, angajatori, funcționari publici etc.).


Neîndeplinit

Asigurarea protecției adecvate a datelor medicale și/sau sociale la nivel de sistem. Ajustarea Ordinului nr. 198 din 16.03.2015 cu prevederile Legii nr. 133/2011 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.


În proces

Revizuirea Legii nr. 23-XVI din 2007 privind prevenirea infecției HIV /SIDA, în vederea protejării confidențialității pacienților.


Neîndeplinit

Revizuirea politicii de implementare a SIA, AMP din prisma protecției datelor personale privind statutul HIV (Ordinul MSMPS Ordinul MSMPS nr. 1497 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea Politicii de securitate a datelor cu caracter personal în SIA și Ordinul MSMPS nr. 1498 din 14.12.2018 cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară, rapoartelor statistice de ramură, dărilor de seamă statistice generate de SIA AMP (sistemul informațional automatizat Asistență Medicală Primară).


Neîndeplinit

Adoptarea Legii cu privire la malpraxisul medical.


Neîndeplinit

Instituirea responsabilității individuale prin contractul de muncă privind încălcarea legislației, inclusiv în cazuri de discriminare.


Neîndeplinit

Includere în ordinul de implementare a Programelor naționale/ghiduri/ordine/standarde a prevederilor specifice de integrare a serviciilor, orientate pe nevoile persoanei. Asigurarea neîntreruptă cu medicamente ART, FTM.


Neîndeplinit

Asigurarea implementării strategiei naționale de monitorizare a rezistenței la HIV.


Neîndeplinit

Dezvoltarea strategiilor de promovare a aderenții la tratamentul ARV. Instruirea personalului medical pentru a asigura tratamentul ARV într-un mediu lipsit de stigmă și discriminare.


Neîndeplinit

Întroducerea în legislația națională a mecanismelor de aplicare a flexibilităților TRIPS în domeniul sănătății publice în conformitate cu analiza și recomandări ale MSMPS, OMS și PNUD.


Neîndeplinit

Consolidarea sistemului de sănătate pentru îmbunătățirea serviciilor inclusiv prevenire, diagnostic tratament și îngrijirii, dar și integrarea acestora cu alte servicii conexe, cum ar fi cele sociale etc.


Neîndeplinit

Dezvoltarea procedurilor instituționale operaționale standard pentru asigurarea serviciilor integrate, centrate pe nevoile persoanei.


Neîndeplinit

Introducerea prevederilor de drept care garantează protecția împotriva testelor și a tratamentului obligatorii.


Neîndeplinit

Implicarea Comisiei de negocieri și OSCE în armonizarea cadrului legal în domeniul HIV în corespundere cu standardele internaționale ale drepturilor omului.


Neîndeplinit